เครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี  Phetch's START For Coaching

หน้าแรก

โรงเรียนในโครงการ

   คณะทำงาน

ประชาสัมพันธ์

รายงานข้อมูล

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ดาวน์โหลด

รับ-ส่ง ข้อมูล

ระบบสมาชิก

เมนูหลัก

หน้าแรก

โรงเรียนในโครงการ

คณะทำงาน

ประชาสัมพันธ์

รายงานข้อมูล

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ดาวน์โหลด

รับ-ส่ง ข้อมูล

ระบบสมาชิก

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ.

ศธจ.เพชรบุรี

สพป.เพชรบุรี เขต 1

สพป.เพชรบุรี เขต 2

สพม.เขต 10

 
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม

 

 

 

 

         วันที่ 1 กันยายน 2563 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา จังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก และโรงเรียน
บ้านหนองเตียน (โรงเรียนเครือข่าย) ปีการศึกษา 2563 สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2  เพื่อนิเทศติดตามการดำเนินงาน ขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาตามรูปแบบ 3TMR และให้ข้อเสนอแนะเพื่อร่วมพัฒนาโดยมีศึกษานิเทศก์จาก สพป.เพชรบุรี เขต 1 สพป.เพชรบุรี เขต 2 และ
ศึกษานิเทศก์จากศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้

        วันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนานวัตกรรม Coaching Team
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย โรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และ
เขต2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 สำนักงาน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี และ
เทศบาลเมืองชะอำ และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการอบรม โดยมีคณะทำงานจากต้นสังกัดดังกล่าว
เข้าร่วมกิจกรรม ฝึกทักษะการใช้นวัตกรรมผ่านสื่อออนไลน์เพื่อสร้างความร่วมมือทางการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงแรมลองบีช อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  [ดูภาพกิจกรรม]

         การนิเทศโดยใช้ระบบทางไกลผ่าน Social Media ของโรงเรียนในโครงการพัฒนานวัตกรรมCoaching Team เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด โดยวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ทีมนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การศึกษา นิเทศทางไกลกับโรงเรียนอรุณประดิษฐ์ และวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ทีมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา นิเทศทางไกล
กับ โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก และโรงเรียนเครือข่าย  โรงเรียนบ้านหนองเตียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนวิชรธรรมโสภิต โรงเรียนบางจานวิทยา โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และ
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง สังกัดเเทศบาลเมืองเพชรบุรี


       

  

บทสรุปผู้บริหาร 

                    สำนักงานศึกษำธิการจังหวัดเพชรบุรี  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการ “Coaching Teams เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนำแนว
ทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่มีความสอดคล้องเหมาะสม
ตามบริบทของพื้นที่ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร
การจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพของผู้เรียนในจังหวัดจังหวัดเพชรบุรี ด้วยภารกิจสำคัญในการกำกับ
ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงาน
การศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล อีกทั้งเป็นกลไกกระตุ้นให้หน่วยงานทางการศึกษา สามารถแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา ให้เกิดผลลัพธ์ที่สูงขึ้น
โดยมีผลการ
ดำเนินงานโครงการ Coaching Teams ฯ ประกอบด้วย ประการแรก เพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
บริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับจังหวัดเพชรบุรี ที่มีความสอดคล้องเหมาะสม 
ตามบริบทของพื้นที่ ได้นวัตกรรมเครือข่ายการนิเทศ
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเพชรบุรี

MODEL : Phetch’s START   [ดูทั้งหมด]

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

อาคาร 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เลขที่ 38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ  ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000     โทรศัพท์ 0-3289-3094

แผนที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


 

เครื่อข่ายคุณภาพการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
Phetch's START For Coaching
38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ  ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000     โทรศัพท์ 0-3289-3094
Created by: Somphong kesinilapan

.